4

Οδοντριατρική Ακτινολογία | Ενδοστοματικές Ακτινογραφίες

Οπισθοφατνιακή – Περιακρορριζική: απεικονίζει μικρή περιοχή της γνάθου και λίγα δόντια

4  8

 

Οπισθομυλική: απεικονίζει περιορισμένο αριθμό δοντιών με σκοπό τον ακριβή έλεγχό τους όσον αφορά τις μύλες τους (κυρίως για όμορες τερηδόνες σε παιδιά ).
2

 

 

Δήξεως :  απεικονίζει μεγάλη περιοχή της γνάθου (λήψη υπό άλλη τεχνική) για τον εντοπισμό και ενδεικτικό έλεγχο θέσης εγκλείστων δοντιών -κυρίως προσθίων περιοχών-  λίθων, οστικών βλαβών.